¨ McCain - Horeca Club
TOPlist
Zásady zpracování osobních údajů

Tyto stránky nepoužívají cookies.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 •  Udělujete tímto souhlas společnosti Red Bee, spol. s.r.o., se sídlem Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 25700685, (dále jen „Správce“), aby zpracovávala nad rámec údajů, které společnost musí zpracovávat na základě právních předpisů tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • adresa
 • telefonní číslo
 • Údaje jsou nutné za účelem jeho členství ve věrnostním programu McCain HORECA CLUB, obchodní komunikace s klientem zasílám sms zpráv, novinek, newsletter. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let od ukončení registrace. 
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti office@redbee.cz.
 • Zpracování osobních údajů (a to nejen výše uvedených, ale i dalších, kde je povinnost zpracování ze zákona) je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel datového úložiště, poskytovatelé údržby IT systémů a webových stránek
 • Společnosti zasílatelské, přepravní
 • Společnost MC CAIN FOODS Czech Republic s.r.o. a její zpracovatelé 
 • Společnost Myforce CZ, s.r.o.  

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

 • Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo, pokud o to požádá, získat od správce informaci, zda jsou jeho osobní údaje předmětem zpracování.
 • Právo na opravu a doplnění – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Zároveň má právo, s ohledem na účel zpracování, požádat o doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz - představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, jež se ho týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, a to prostřednictvím původního správce.
 • Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu
 • Právo vznést námitku proti zpracováním – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním jsou dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat nemožnost účasti ve věrnostním programu a čerpání cen
 • Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je také možné kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce, a to v celém rozsahu nebo jen částečně; takové odvolání však může znamenat, že správce nebude moci poskytnout dle smlouvy dohodnutá plnění. V obou případech to závisí na skutečnosti, zda se jedná o zpracování nezbytné k plnění smlouvy.

Poskytnutím souhlasu zůstanou zachovány všechny Vaše získané body. Bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůžete nadále zůstat členem věrnostního programu, sbírat body a získávat za ně ceny.
Nepotvrzení zasílání newsletteru není podmínkou programu, ale poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů ano.
V Praze, dne 31.7. 2018

Hlavní stránka
Tyto webové stránky nepodporují práci s cookies soubory.