¨ McCain - Horeca Club
TOPlist




Pravidla a řád

Řád věrnostního programu "McCain HORECA CLUBU"


§ 1. Slovníček použitých pojmů
Program - Věrnostní program "McCain HORECA CLUB", jakožto propagační akce dále popsaná v tomto Řádu. Koordinátor - společnost zajišťující zpracování přihlášek účastníků.
Propagované výrobky - vybrané výrobky zn. McCain popsané v § 3 bod 6 tohoto Řádu, které jsou v rámci programu ohodnoceny body.
Katalog - vytištěná nabídka zboží a služeb nabízených účastníkům organizátorem v rámci programu. Katalog obsahuje přepočet podle kterého účastník sbírá body a vyměňuje je za zboží. Katalog tvoří neoddělitelnou součást Řádu.
Body - měrné jednotky vyjádřené číslicemi, jimž odpovídá určité zboží z Katalogu.
Mimořádné body - dodatečné body přiznávané organizátorem podle jím určených pravidel.
Přihlašovací formulář - formulář, na kterém účastník poskytuje své údaje v okamžiku vstupu do programu.
Bodové konto - konto účastníka v počítačovém systému organizátora, na něž se přičítají body účastníka.
Gastronomické středisko - bar, restaurace, bufet, stánek nebo jiné podobné místo provozující stálou nebo sezónní činnost a nabízející konzumentům potraviny a nápoje určené ke konzumaci na místě a/nebo s sebou, v jejichž nabídce se nacházejí hranolky nebo jiné potraviny z brambor, tvořící hlavní jídlo nebo přílohy.

§ 2. Všeobecná ustanovení

 1. Věrnostní program "McCain HORECA CLUB" organizuje společnost McCain FOODS Czech Republic, s.r.o., se sídlem Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 60488719, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 27343 (dále jen "organizátor") na území České republiky za účelem zvýšení prodeje výrobků zn. McCain zákazníkům z oboru gastronomie, a nemá žádné další výdělečné cíle.
 2. Tento Řád vymezuje pravidla účasti v programu určeném zákazníkům organizátora z oboru gastronomie. Řád a Katalog obsahují veškeré podmínky účasti v programu. Podpisem přihlašovacího formuláře potvrzuje účastník, že se s Řádem a Katalogem řádně a včas seznámil a že bere veškeré podmínky účasti v programu na vědomí.
 3. Organizátor prohlašuje, že program je financován z jeho vlastních prostředků.
 4. Program je určen fyzickým i právnickým osobám a jejich organizačním jednotkám, provozujícím gastronomická střediska, ať už stálá nebo sezónní. Do programu se mohou se souhlasem svého zaměstnavatele přihlásit i zaměstnanci fyzických nebo právnických osob, jakož i jejich organizačních jednotek, provozujících gastronomická střediska, ať už stálá nebo sezónní.
 5. K vyhodnocení programu slouží čárové kódy vystřižené z obalů propagovaných výrobků a přidané k přihlašovacímu formuláři, jenž se nachází v Katalogu.
 6. Obsah tohoto Řádu bude k dispozici všem zájemcům v kanceláři organizátora na adrese: McCain Foods Czech Republic, s.r.o., se sídlem Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4 po prvním zveřejnění organizace programu.
 7. Koordinátorem programu je společnost Red Bee, spol. s r.o, se sídlem Jinonická 11, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 25700685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 62398.

§ 3 Pravidla fungování programu

 1. Program je zahájen 1. července 2004 a trvá až do jeho ukončení organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo ukončit jej v libovolný okamžik.
 2. V případě ukončení programu bude možné všechny body, které účastníci ke dni ukončení programu nasbírali, vyměnit za ceny po dobu 3 měsíců ode dne ukončení programu.
 3. Přihlášení k programu je možné po zaslání vyplněného a vlastnoručně podepsaného přihlašovacího formuláře koordinátorovi programu, spolu s čárovými kódy z obalů propagovaných výrobků na adresu: Red Bee, spol.s r.o., Horeca Club, Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3
 4. V okamžiku, kdy je koordinátorovi doručen řádně a čitelně vyplněný přihlašovací kupón, který je účastníkem vlastnoručně podepsán, je účastník zaregistrován do programu a je mu zřízeno individuální bodové konto, k němuž se vztahuje jeho identifikační číslo. O identifikačním čísle je účastník informován formou a způsobem podle volby organizátora.
 5. Na bodové konto účastník sbírá body, díky nimž může získat zboží uvedené v katalogu podle přepočtu bodů uvedeném v katalogu.
 6. Účastník sbírá body při nákupu následujících propagovaných výrobků:

  Výrobky na niž se vztahuje propagační akce:
  Výrobky zařazené do soutěže
  Dále jen propagované výrobky.

 7. Body se registrují na bodovém kontě po zaslání potvrzení o koupi propagovaných výrobků v podobě čárových kódů vystřižených z kartonových obalů propagovaných výrobků koordinátorovi programu. Body za každý zaslaný čárový kód se na konto účastníka zapisují podle přepočtu uvedeného v bodě 6.
 8. Čárové kódy účastníci zasílají průběžně po celou dobu trvání programu.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo zavádět trvalé nebo dočasné změny v přepočtu bodování za čárové kódy popsaném v bodě 6.
 10. Účastník může od organizátora obdržet mimořádné body. O pravidlech přiznávání mimořádných bodů bude účastník informován s předstihem formou a způsobem podle volby organizátora
 11. Mimořádné body mohou být k bodovému kontu dodávány v rámci jednorázových propagačních akcí. Přiznávání mimořádných bodů závisí na organizátorovi a účastníci si jejich přiznání nemohou nárokovat.
 12. Po první registraci vyžaduje každý další zápis bodů na konto účastníka uvedení individuálního účastnického čísla nebo opětovné uvedení údajů o adrese, které účastníka jednoznačně identifikují.
 13. Každý účastník má právo získat libovolný počet cen, a to v závislosti na počtu nasbíraných bodů.
 1. Přihlašovací formuláře a čárové kódy je třeba zasílat v zalepených obálkách. Obálky a přihlašovací formuláře se nevracejí.
 2. Každý účastník má možnost zjistit stav nasbíraných bodů kdykoli dotazem u koordinátora nebo organizátora programu.

§ 4 Zhodnocení bodů

 1. 1. Účastník si může v hodnotě odpovídající počtu bodů nasbíraných na bodovém kontu účastníka vybrat cokoliv ze zboží uvedeného v Katalogu. Minimální hodnota zboží objednaného jednou objednávkou však nesmí být nižší než 9 bodů u kartonu.
 2. Účastník si vybrané zboží objedná tak, že zašle koordinátorovi vyplněný objednávkový formulář, který je připojen ke katalogu.
 3. Stav bodového konta se sníží o bodovou hodnotu objednaného zboží.
 4. Objednané zboží bude účastníkům zasláno poštou na náklady organizátora, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne přijetí objednávky účastníka koordinátorem programu. Za den vydání ceny účastníkovi se považuje den, kdy koordinátor nebo osoba jím pověřená podá zásilku se zbožím na adresu určenou účastníkem programu.
 5. Body nelze vyměnit za peněžní ani jiný ekvivalent.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit kterýkoliv propagovaný výrobek výrobkem podobného druhu nebo výrobkem jiného druhu, avšak v tomto druhém uvedeném případě nejméně stejné nebo vyšší hodnoty jako byla hodnota původního propagovaného výrobku.

§ 5 Komunikace s účastníky

 1. Komunikace s účastníky se uskutečňuje formou a způsobem podle volby organizátora a zahrnuje následující formy: e-mail, sms, fax nebo doporučený dopis.
 2. Frekvenci komunikace si organizátor vyhrazuje přizpůsobit tempu rozvoje programu a zamýšleným cílům.

§ 6 Odpovědnost organizátora

 1. Odpovědnost organizátora je omezena hodnotou zboží uvedeného v katalogu. Organizátor neodpovídá za vady zboží uvedené v Katalogu, tyto je třeba uplatnit přímo u výrobce či prodejce
 2. Organizátor neručí za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení přihlašovacích formulářů ani jiné komunikace účastníka vůči organizátoru či koordinátoru, ani za doručení ceny účastníku z důvodů spočívajících na straně České pošty, s.p. nebo jiného doručovatele.

§ 7 Osobní údaje

 1. Účastí v programu a odesláním přihlašovacího kupónu uděluje účastník organizátorovi a koordinátorovi svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováváním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání cen v tomto programu a za účelem marketingových akcí organizátora, a to až do odvolání. Údaje jsou účastníkem poskytovány dobrovolně. Účastník má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů zjistí-li, že došlo k porušení povinností organizátora nebo koordinátora při zpracovávání údajů.

§ 8 Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor si vyhrazuje právo provádět změny v tomto Řádu a Katalogu, dočasně kdykoliv pozastavit nebo ukončit program, a to i bez uvedení důvodu.
 2. O veškerých změnách podmínek a pravidel programu budou účastníci informováni v náležitém předstihu formou a způsobem podle volby organizátora.
 3. V případě změny korespondenční adresy má účastník programu povinnost uvědomit o této změně organizátora písemně do 14 dní.
 4. Účastník tímto bere na vědomí, že je v případě zhodnocení bodů získaných v tomto programu povinen splnit svou případnou daňovou povinnost v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Organizátor může účastníka vyloučit z účasti v programu v případě, že poruší ustanovení tohoto Řádu. Body, které nebudou do okamžiku vyloučení účastníka z účasti na programu využity, budou anulovány.
 6. V ostatním platí české obecně závazné právní předpisy

Tyto webové stránky nepodporují práci s cookies soubory.